Zhou Jieqiong Profile and Facts

Profile and Facts Name: Zhou Jieqiong (Kyulkyung) Chinese Name: 周洁琼 English Name: Pinky Zhou Korean Name: Joo Kyulkyung Nicknames: Pinky, Little Fox, Xiao Zhou (小周), qiongqiong (琼琼), juju, chinese dancing machine & Empress Zhou...