S.K.Y (天空少年) Profile and Facts

Group Name: S.K.Y Chinese Group Name: 天空少年 (Tian Kong Shao Nian) Members: Li Xikan (Center), Zuo Linjie, Hu Wenxuan, Guo Zhen, Zuo Ye, Zheng Renyu and Lin Mo Fandom Name: WINGS Fandom Colors: Blue,...