An Junxi

Fanxy Red Profile and Facts

Group Name: Fanxy Red (pronounced as “fancy red”) Members: Lu Keran, An Junxi, Peng Xichen, Lin Fan Fandom Name: Diamonds…

9 months ago