Truth Or Dare (Chinese Drama) – Li Gengxi, Huang Jun Jie

Truth or Dare (花好月又圆) is a Chinese costume drama that follows the lives of two couples, Xiao Wanzi (Li Gengxi) and the stoic major Mei Shiqing (Huang Jun Jie)