Wei Da Xun

Wei Da Xun Facts and Profile

Wei Da Xun Facts and Profile Name: Wei Da Xun Chinese Name: Wei da Xun Gender: Male Height: 183cm Weight:…

1 year ago

Shen Teng Tags Wei Da Xun in Yang Mi’s Weibo Post, Intensifying Rumours That The Pair Are Dating

On 19th December, Yang Mi updated a gorgeous selfie of her wearing a green hoodie.   Shen Teng commented out…

1 year ago